piątek, 25 marca 2011

Carlo Crivelli, 1473

W katedrze św. Emidia w Ascoli, w kaplicy sakramentu znajduje się poliptyk autorstwa weneckiego malarza okresu renesansu Carla Crivelliego z 1473. Na zewnętrznym prawym skrzydle przedstawił św. Pawła.
Poniżej całe dzieło artysty:

poniedziałek, 21 marca 2011

Hans Baldung Grien, Św. Paweł, z cyklu Kleine Apostelfolge, ok. 1519.

Hans Baldung Grien, Św. Paweł, z cyklu Große Apostelfolge, ok. 1519.

czwartek, 17 marca 2011

Edward Poytner, Paweł i Apollos, 1872

Brytyjski malarz Edward Poytner wykonał w 1872 r. fresk zatytułowany: Paweł i Apollos. Zilustrował fragment 1 Listu do Koryntian 3, 4-9: "Skoro jeden mówi: «Ja jestem Pawła», a drugi: «Ja jestem Apollosa», to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg. Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę".  Fresk znajduje się w Tate Collection.

środa, 16 marca 2011

Eugene Delacroix, Św. Paweł na drodze do Damaszku, XIX

Rysunek francuskiego malarza przedstawiający upadek św. Pawła w drodze do Damaszku.
Akwarela.
Oba dzieła znajdują się w muzeum w Luwrze.

wtorek, 15 marca 2011

William Blake, Nawrócenie Saula, ok. 1800

Obraz angielskiego malarza Williama Blake'a znajduje się w USA, w Kalifornii (Henry E. Huntington Library and Art Gallery, San Marino)

niedziela, 13 marca 2011

Hans Sebald Beham, Nawrócenie św. Pawła, I poł. XVI w.

Drzeworyt przechowywany w Norymberdze (Germanisches Nationalmuseum).

Hans Sebald Beham, Św. Paweł, ok. 1530

Drzeworyt przedstawiający św. Pawła zawarty w serii »Die Zwölf Apostel und Christus als Salvator mundi« (12 apostołów i Chrystus jako Zbawiciel świata). Przechowywany w Coburgu (Kunstsammlungen der Veste Coburg).

sobota, 12 marca 2011

Giotto di Bondone, Kościół św. Franciszka w Asyżu, ok. 1295

Fresk z Górnego Kościoła. Kolekcja: Opowieści z Nowego Testamentu.

Hans Sebald Beham, Mapa podróży św. Pawła, ok. 1540

Drzeworyt niemieckiego grafika Behama z ok. 1540 przedstawiająca mapę podróży św. Pawła. Znajduje się w Albertynie we Wiedniu.

Cosmas Damian Asam, scena Nawrócenia Szawła, Regensburg, 1737

Fresk niemieckiego artysty późnego baroka Cosmasa Damiana Asama, wykonany w dawnym kościele klasztornym benedyktyńskim w Regensburgu St. Emmeram.

piątek, 11 marca 2011

Lucas Cranach Starszy, Św. Paweł z serii Chrystus i 12 apostołów, ok.1512


Drzeworyt powstał ok. 1512. Znajduje się w Monachium w Staatliche Grafische Sammlung.


czwartek, 10 marca 2011

Miniatura z 1372, Św. Paweł przed Festusem oskarżany przez Żydów

Miniatura wykonana przez ilustratorem Petrusa Comestora z "Bible Historiale", z 1372 (w Museum Meermanno Westreenianum w Hadze). Przedstawia św. Pawła oskarżanego przez Żydów przed Festusem (Dz 25 1-12). 

środa, 2 marca 2011

Johann Christoph Weigel - grafiki o św. Pawle cz. II

Gdy przeszli przez całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego maga, fałszywego proroka żydowskiego, imieniem Bar-Jezus, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka roztropnego. Ten, wezwawszy Barnabę i Szawła, chciał słuchać słowa Bożego. Lecz przeciwstawił się im Elimas - mag (tak bowiem tłumaczy się jego imię), usiłując odwieść prokonsula od wiary. Ale Szaweł, który także zwie się Paweł, napełniony Duchem Świętym spojrzał na niego uważnie i rzekł: «O, synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pańskich? Teraz dotknie cię ręka Pańska: będziesz niewidomy i przez pewien czas nie będziesz widział słońca». Natychmiast spadły na niego mrok i ciemność. I chodząc wkoło, szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę. Wtedy prokonsul widząc, co się stało, uwierzył, zdumiony nauką Pańską. (Dz 13, 6-12)
Działalność św. Pawła w Antiochii Pizydyjskiej pośród pogan i żydów.
Paweł i Barnaba w konfrontacji z kapłanem Zeusa - Listra (Dz 14)
Uzdrowienie kaleki w Listrze
Kamieniowanie św. Pawła
W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła; ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia,  zawołał głośno: «Stań prosto na nogach!» A on zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku: «Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do nas!» Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramę woły i przyniósł wieńce, i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym apostołowie, Barnaba i Paweł, rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: «Ludzie, dlaczego to robicie! My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich się znajduje. Pozwolił On w dawnych czasach, że każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca». Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary. Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. (Dz 14, 8-20)

wtorek, 1 marca 2011

Salvador Dali, Tertia die resurrexit, 1964-7Litografia Salvadora Dali ma przedstawiać spotkanie zmartwychwstałego Chrystusa z Pawłem w drodze do Damaszku. Została opublikowana w zbiorze 105 litografii zatytułowanych "Biblia sacra" w 1969 r.

Johann Christoph Weigel - grafiki o św. Pawle

Johann Christoph Weigel (1654-1725) to znany niemiecki grafik i wydawca. W swym dziele z 1695 roku "Biblia ectypa : Bildnussen auss Heiliger Schrifft Alt und Neuen Testaments" znajdziemy kilkanaście przedstawień św. Pawła.
postać apostoła
Nawrócenie św. Pawła

Szaweł z Ananiaszem
Drzeworyt ilustruje spotkanie Szawła z Ananiaszem: "W Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. «Ananiaszu!» - przemówił do niego Pan w widzeniu. A on odrzekł: «Jestem, Panie!» A Pan do niego: «Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli». (I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał). «Panie - odpowiedział Ananiasz - słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia». «Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela.  I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia». Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: «Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym». Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. A gdy go nakarmiono, odzyskał siły. (Dz 9, 10-19)
ucieczka z Damaszku
Po upływie dłuższego czasu Żydzi postanowili go zgładzić. Szaweł dowiedział się o ich zamiarach. A strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zgładzić.  Uczniowie więc spuścili go nocą w koszu na sznurze przez mur i wyprawili. (Dz 9, 23-25)